Sci Rep. 2020 Sep 23;10(1):15553. doi: 10.1038/s41598-020-72686-0.

Haruhiro Toko, Hiroyuki Morita, Masanori Katakura, Michio Hashimoto, Toshiyuki Ko, Satoshi Bujo, Yusuke Adachi, Kazutaka Ueda, Haruka Murakami, Masato Ishizuka, Jiaxi Guo, Chunxia Zhao, Takayuki Fujiwara, Hironori Hara, Norifumi Takeda, Eiki Takimoto, Osamu Shido, Mutsuo Harada, Issei Komuro